اتمام قرارداد ساخت سیستم فرکانس ثابت لکوموتویهای آلستوم


اتمام قرارداد ساخت سیستم فرکانس ثابت لکوموتویهای آلستوم


با افتخار فراوان اتمام یکی دیگر از قراردادهای این شرکت در رابطه با بهینه سازی های لازم برای لکوموتیوهای آلستوم اعلام می گردد.


پرسنل خدوم، زحمتکش و کاردان این شرکت قراردادی را به سر انجام رساندند که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی سالیان متمادی گذشته نتوانسته بود آن را از طریق پمانکاران منتخب خود به انجام برساند.
تعهد، دانش و کاردانی و شناخت مجموعه لکوموتیوها توسط کارشناسان و مهندسین و متخصصین این شرکت زمینه ای را ایجاد کرد تا بتوانیم در زمانی کمتر از هشت ماه و بر اساس مطالعات میدانی و انطباق با شرایط حقیقی بهره برداری لکوموتیو با سیستم طراحی شده در شرکت ویستا صنعت پرشین، بخشی از لکوموتیوهای آلستوم موجود در سیستم ریلی ایران را ضمن بهینه سازی سیستم، به سطح بالای رضایت لکوموتیورانان محترم برسانیم.

با توجه به موفقیتاین شرکت در قرارداد نخستین، قراردادهای جدید در حال انعقاد می باشند.

خوشوقتیم که اعلام نماییم که طراحی انجصاری این شرکت، مزایا و منافع فراوانی را متوجه راه آهن ایران و محیط زیست و زیست بوم ایران نموده است که توضیح آن در این مقال نمی گنجد.

 

https://www.WPSupplier.com

#WPSupplier