تقدیرنامه شرکت البرز نیرو


تقدیرنامه شرکت البرز نیرو


تقدیر از شرکت ویستا صنعت پرشین به عنوان یکی از تامین کنندگان لکوموتیو تولید ایران با نام پارس 33