قرارداد تامین تعداد چهل و هشت دستگاه یخچال برای اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران


قرارداد تامین تعداد چهل و هشت دستگاه یخچال برای اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران


طی تفاهم نامه ای که با راه آهن جموهری اسلامی ایران منعقد گردید، تامین چهل و هشت دستگاه یخچال مورد توافق قرار گرفت


پیرو امضای تفاهم نامه تامین تعداد چهل و هشت دستگاه یخچال کابین لکوموتیو، شرکت ویستا صنعت پرشین متعهد گردید در اسرع وقت نسبت به خرید و تامین چهل و هشت دستگاه یخچال کابین لکوموتیو به شماره فنی VSPG-3000 اقدام فوری را به عمل آورد.
یخچالهای مورد توافق قرار گرفته در تفاهم نامه، در دست تامین و تحویل به اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامیی ایران به عنوان خریدار کالا می باشد.
یخچالهای تحویلی به خریدار به مدت هجده ماه دارای گارانتی تولید کننده کالا می باشد.