تامین ژنراتور لکوموتیو


تامین ژنراتور لکوموتیو


شرکت ویستا صنعت پرشین تامین پنج دستگاه آلترناتور لکوموتیو برای خریدار داخلی را آغاز نموده است.


بر اساس قراردادی که شرکت ویستا صنعت پرشین با خریدار داخلی منعقد کرده است، اقدام به تامین تعداد پنج دستگاه آلترناتور لکوموتیو مدل AR10-D14 نموده است. 
قرارداد با موفقیت در دست اقدام بوده و تامین قطعات انجام پذیرفته است.
شرکت ویستا صنعت پرشین برای دستگاههای تامین شده گارانتی هجده ماهه ارایه نموده است و تامین قطعات یدکی آن را نیز به عهده گرفته است.
ژنراتورهای تامینی بر روی لکوموتیوهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت.