کولرهای ویستا صنعت بر روی لکوموتیوهای ایران


کولرهای ویستا صنعت بر روی لکوموتیوهای ایران


کولرهای ویستا صنعت پرشین بر روی اکثر لکوموتیوهای ایران نصب شده اند.


با توجه به کیفیت بالای کولرهای ویستا صنعت پرشین و تطبیق آن با شرایط جوی و آب و هوای ایران، لکوموتیوهای بیشتری از ناوگان ریلی راه آهن ایران و لکوموتیوداران بخش خصوصی به این دستگاه تجهیز می شوند. 
کولرهای ویستا صنعت پرشین در بدترین شرایط جوی جنوب ایران اعم از گرد و خاک فراوان و شرایط نامطلوب معادن و گرمای حاره ای جنوب ایران به نحو احسن جواب داده است.
عکس استفاده شده در این اخبار برگرفته از مجله راه آهن ایران می باشد که کولر ویستا صنعت پرشین را بر روی یکی از لکوموتیوهای راه آهن ایران نشان می دهد.