عرضه محصول جدید شرکت ویستا صنعت پرشین


عرضه محصول جدید شرکت ویستا صنعت پرشین


محصول جدیدی توسط شرکت ویستا صنعت پرشین به جامعه لکوموتیوداران عرضه شده است.


شرکت ویستا صنعت پرشین محصول جدیدی را به جامعه ریلی ایران و کشورهای همسایه در خاورمیانه ارایه نموده است.
این محصول که با شماره فنی VSPG-3500 عرضه شده است، دارای همان مشخصات فنی یخچالهای با شماره فنی VSPG-3000 می باشد با این تفاوت که ابعاد مکانیکی این یخچالها نسبت به نمونه قبلی کوچکتر بوده و برای استقرار در زیر Locomotive Driver Desk طراحی شده است.
با توجه به استفاده از یک سیستم در هر دو مدل و با توجه به این مهم که حجم مخزن این مدل کوچکتر می باشد، رسیدن به دمای تبرید مطلوب بسیار سریعتر از یخچال به شماره فنی VSPG-3000 می باشد.