اتمام تحویل دهی سی و هشت دستگاه یخچال


اتمام تحویل دهی سی و هشت دستگاه یخچال


سی و هشت دستگاه یخچال به شماره فنی VSPG-3000 تحویل خریدار شد.


سی و هشت دستگاه یخچال کابین لکوموتیو به شماره فنی VSPG-3000 طی قراردادی به اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران فروخته شد.
در این قرارداد که با نظارت عالیه کارشناسان راه آهن ایران انجام پذیرفت سی و هشت دستگاه یخچال کابین لکوموتیو جهت استفاده در لکوموتیوهای GE کارخانه تعمیرات بافق تحویل نماینده آن اداره کل گردیدند.
این قرارداد متعاقب تامین بیش از سیصد دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای راه آهن ایران و سایر صاحبان خصوصی لکوموتیو منعقد و به انجام رسید.
این یخچالها به مدت یکسال شمسی دارای ضمانت بهره برداری هستند.