گواهی رضایت مندی اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران


گواهی رضایت مندی اداره کل نیروی کشش راه آهن ایران


گواهی رضایت مندی اداره کل نیروی کشش راه آهن جهوری اسلامی ایران


با توجه به محصولات ارایه شده به اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران و کیفیت بالای این محصول و رضایت مندی آن اداره کل از محصول ارایه شده، این گواهینامه صادر شده است.