بخشی از قراردادهای انجام شده سابق شرکت ویستا صنعت پرشین


بخشی از قراردادهای انجام شده سابق شرکت ویستا صنعت پرشین


شماری از قراردادهایی که در سالهای گذشته انجام شده و به اتمام رسیده است.


برخی از قراردادهایی که شرکت ویستا صنعت پرشین در سالهای گذشته انجام داده است به قرار ذیل هستند:
1- قرارداد تامین هفده دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سال 1387
2- قرارداد تامین پانزده دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای اداره کل کارخانجات بازسازی لکوموتیو راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سال 1387
3- قرارداد تامین یکصد و بیست و پنج دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سال 1388
4- قرارداد تامین قطعات میکروپروسسو لکوموتیوهای راه آهن ایران برای شرکت هوشمند صنعت - سال 1389
5- قرارداد تامین زغال کربنی برای تراکشن موتورها و ژنراتورهای راه آهن ایران - سال 1392
6- قرارداد تامین جهل و چهار دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای شرکت البرز نیرو - سالهای 1390 و 1391
7- قرارداد تامین شش دستگاه کولر کابین لکوموتیو برای شرکت البرز نیرو - سال 1392 و 1394
8- قرارداد تامین ده دستگاه کولر کابین لکوموتیو برای لکوموتیوهای شرکت مپنا لکوموتیو - سال 1393
9- قرارداد تامین ده دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای لکوموتیوهای شرکت مپنا لکوموتیو - سال 1393
10- قرارداد تامین 62 دستگاه کولر کابین لکوموتیو برای اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سال 1393
11- قرارداد تامین سی دستگاه کولر کابین لکوموتیو برای اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سال 1394
12- قرارداد تامین دوازده دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای شرکت احیا صنعت ادوات - سال 1391
13- قرارداد تامین چهارده دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای شرکت راهوار نیرو آریا - سال 1391
14- قرارداد تامین هجده دستگاه یخچال کابین لکوموتیو برای شرکت ناوگان ریلی الوند نیرو - سال 1392
15- قرارداد تامین کابل فشار قوی لکوموتیو برای شرکت احیا صنعت ادوات سال 1391
16- قرارداد تامین قطعات و مجموعه های میکروپروسسوری برای اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران - سال 1388
17- قرارداد تامین قطعات برای شرکت پتروشیمی مارون - سال 1391
18- قرارداد تامین قطعات برای لکوموتیوهای GE تحت بازسازی شرکت TEMS کانادا در ایران - سال 1386
19- قرارداد تامین قطعات برای شصت و دو دستگاه لکوموتیو بازسازی شده در اداره کل کارخانجات بازسازی لکوموتیو - سال 1386
20- قرارداد تامین قطعات برای شرکت توربوژنراتور - سال 1392 الی 1394
21- قرارداد تامین یخچال برای شرکت TEMS کانادا - سال 1389
22- قرارداد تامین یخچال برای شرکت ASTRA آلمان - سال 1390
23- قرارداد تامین منبع تغذیه برای شرکت هوا ابزار تهران - سال 1389
24- قرارداد تامین قطعات یدکی و مصرفی لکوموتیو برای شرکت بنیان فن آفرین - سال 1388
25- قرارداد تامین قطعات مصرفی برای شرکت بافق شهاب - سالهای 1390 تا کنون
26- قرارداد تامین کولر کابین لکوموتیو برای شرکت ANKARA ترکیه - سال 1391
27- قرارداد تامین تعداد ده دستگاه موتور 645E3B برای خریداران داخلی ایران - سال 1395
28- قرارداد تامین تعداد ده دستگاه ژنراتور AR10-D14 برای لکوموتیوهای راه آهن ایران - سال 1395
29- قرارداد تامین تعداد سه دستگاه کمپرسور WBO لکوموتیوهای شرکت راهوار نیرو آریا - سال 1395

و بسیاری قرادادهای خدماتی و تامینی انجام شده دیگر که به دلیل طولانی شدن لیست از بیان آن خودداری می شود.