گواهی رضایت مندی شرکت احیا صنعت ادوات


گواهی رضایت مندی شرکت احیا صنعت ادوات


این گواهی به دلیل تامین یخچال کابین لکوموتیو برای شرکت احیا صنعت ادوات ارایه شده است.


یکی از مشتریان شرکت ویستا صنعت پرشین برای تامین و تولید قطعات لکوموتیو، شرکت احیا صنعت ادوات می باشد.
گواهی صادر شده برای اعلام رضایت مندی این شرکت از تامین یخچالهای کابین لکوموتیو بوده است که به تعداد دوازده دستگاه برای پروژه بازسازی لکوموتیوهای آن شرکت انجام شد.