اتمام قرارداد خرید یخچال برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران


اتمام قرارداد خرید یخچال برای راه آهن جمهوری اسلامی ایران


تعداد 125 دستکاه یخچال کابین لکوموتیو، طی قراردادی با راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تحویل گردید و قرارداد در زمان بندی اعلام شده به اتمام رسید.


اولین قرارداد این شرکت در سال یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت با اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران منعقد و انجام پذیرفت.
در این قرارداد شرکت ویستا صنعت پرشین، مجموعاً تعداد یکصد و بیست و پنج دستگاه یخچال کابین لکوموتیو با شماره فنی VSPG-3000 را تامین و تحویل اداره کل نیروی کشش راه آهن جمهوری اسلامی ایران داد.
یکی از افتخارات این شرکت این هست که این یخچالها علیرغم گذشت قریب هشت سال از تحویل دهی به راه آهن ایران هنوز در وضعیت عملیاتی بوده و در حال سرویس دهی به لکوموتیورانان محترم می باشند.
این قرارداد با در نظر گرفتن ضمایم آن در سال یکهزار و سیصد و هشتاد و نه به اتمام رسید.